Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1

Práce škol spočívá na úzké spolupráci mezi školou a rodiči, na vzájemné důvěře mezi všemi účastníky - dětmi, rodiči, učiteli a na zajištění všestranného individuálního přístupu ke všem dětem podle jejich aktuální potřeby. Vedle standardních aktivit daných vzdělávacími programy, nabízí škola různorodé činnosti pro posílení znalostí a dovedností dětí a to v rámci výuky i pobytu v předškolních zařízeních i ve školní družině. Škola má minimální preventivní program pro oblast prevence sociálně patologických jevů.

Mgr. Vladimíra Šavrdová (ředitelka školy)
  • základní škola, mateřská škola, praktická škola, škola pro žáky s lehkým mentálním postižením, škola individuálních možností, škola pro žáky ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí, děti s vývojovými poruchami učení, přípravná třída, školní družina, zájmové kroužky, plavecký výcvik, zápis do ZŠ, školská rada, logopedická péče, individuální přístup, speciální vzdělávací potřeby, přístup