JiTa - ENERGO s.r.o.

Sběr, svoz, výkup a odstranění odpadu – nabízíme zneškodnění širokého spektra odpadů jak ve vlastních zařízeních, tak u smluvně zajištěných partnerů. Odstranění zajišťujeme ukládáním na skládkách nebezpečných odpadů, spalovnách, tříděním a následným využitím odpadů. Naše firma zabezpečuje zneškodňování odpadů solidifikací, biodegradací, neutralizací a dalšími úpravami odpadů. Nakládání s chemickými látkami – naše společnost splňuje všechny předpoklady k tomu, aby převzala odpovědnost za tuto problematiku u svých zákazníků – zajištění výkonu služby externího poradce pro nakládání s chemickými látkami a přípravky dle zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a o chemických přípravcích.

24793655 ARES
DIČ CZ24793655
Vznik 2011
  • fotovoltaické elektrárny, znalecké posudky v energetice, obnovitelné zdroje energie, fotovoltaické elektrárny servis, fotovoltaické elektrárny údržba, znalecké posudky v elektrotechnice, stavební práce, kanalizace, vodovody, revize elektrických instalací, realizace energetických staveb do 35 kV, transformátory, rozvaděče NN, rozvaděče VN, posudky pro pojistné události, BOZP